De voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van BOSA subsidie

Als je als eigenaar of beheerder van een bos of natuurgebied een financiële bijdrage wilt ontvangen voor het duurzaam beheren of verbeteren hiervan, dan kun je een beroep doen op de BOSA-subsidie. Deze subsidie is een belangrijk instrument van de Nederlandse overheid om de aanplant, instandhouding en duurzaam beheer van bos en natuur te stimuleren. Maar wat zijn nu precies de voorwaarden en criteria die verbonden zijn aan deze subsidie?

 

1. Doelgroepen

De BOSA-subsidie is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

 

– Particulieren (inclusief samenwerkingsverbanden van particulieren);

– Verenigingen zonder winstoogmerk (zoals verenigingen tot behoud van natuurschoon);

– Stichtingen en

– Gemeenten en provincies (maar alleen voor hun eigen terreinen).

 

2. Voorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om voor de BOSA-subsidie in aanmerking te komen:

 

– Het bos- of natuurgebied moet minstens 0,5 hectare groot zijn en aaneengesloten;

– Het bos- of natuurgebied moet minstens 25 jaar openbaar toegankelijk zijn;

– Het bos- of natuurgebied moet gericht zijn op behoud, ontwikkeling of herstel van bos of natuur;

– De werkzaamheden aan het bos- of natuurgebied moeten binnen 2 jaar na toekenning van de subsidie zijn afgerond;

– De kosten moet volledig aangetoond kunnen worden;

– Er kan ten hoogste één keer per vijf jaren subsidie worden verleend voor dezelfde werkzaamheden.

 

3. Subsidabele activiteiten

Er zijn verschillende activiteiten die in aanmerking komen voor BOSA-subsidie, waaronder:

 

– De aankoop van grond of het recht daarop om bos- en natuurterreinen te ontwikkelen;

– Ontwikkeling en beheer van bos- en natuurterreinen met als doel duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie;

– Het verwijderen van opslag in heide, moeras of veengebieden om deze gebieden te herstellen;

– De aanleg van recreatieve voorzieningen in bos- of natuurterreinen (zoals vlonderpaden of informatieborden);

– Het onderhoud of de restauratie van cultuurhistorische elementen in het bos- of natuurgebied.

 

4. Aanvraagprocedure

Als je denkt in aanmerking te komen voor de BOSA-subsidie, dan kun je via de website van Dienst Regelingen een aanvraagformulier downloaden. Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend worden en vervolgens ingediend worden bij RVO.nl, samen met andere documenten, zoals een projectplan en een begroting. Na indiening van je aanvraag zal deze beoordeeld worden op basis van de voorwaarden en criteria die hierboven zijn genoemd. Bij acceptatie zal een beschikking tot subsidieverlening worden afgegeven.

 

Kortom, er zijn dus heel wat voorwaarden en criteria waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de BOSA-subsidie. Maar als je voldoet aan alle voorwaarden en je plannen passen binnen de subsidiebare activiteiten, dan kan deze regeling een mooie financiële bijdrage leveren aan de realisatie van jouw ambities op het gebied van bos- en natuurbeheer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *